Төр ба иргэн өдөрлөг

2011 онд хөдөөгийн 28 багийн айл өрхүүдэд очиж “Төр ба Иргэн” өдөрлөг зохион байгуулан, төрөөс үзүүлж буй дөрвөн нэр төрлийн үйлчилгээг 7800 иргэдэд хүргэж үйлчилсэн.