Аймгуудад салбар зөвлөл байгуулах анхдугаар чуулган

2013.4 сард Монголын баг сумдын үндэсний холбооны салбар зөвлөлийг 21 аймагт байгуулан аймгуудын тэргүүн нарт зориулан “ Манлайлагчдын чадавхийг дээшлүүлэх нь ” сургалт семинарыг Улаанбаатар хотноо зохион байгуулж, салбар зөвлөлүүдэд гэрчилгээ, тамга олгов.