АЙМГУУДАД САЛБАР ЗӨВЛӨЛ БАЙГУУЛЛАА

2013 оны 4 дүгээр 20 ны өдөр 21 аймагт салбар зөвлөл байгуулан, аймгийн тэргүүн нарт зориулсан "Манлайлагчдын чадавхийг дээшлүүлэх нь" сэдэвт сургалт, семинарыг Улаанбаатар хотноо зохион байгуулж, энэ үеэр салбар зөвлөлүүдэд гэрчилгээ, тамга олгов.