2013 оны 10, 11 –р сард 21 аймгийн багуудад холбооны салбар зөвлөл байгуулах зорилгоор “Багийн хөгжлийн манлайлагчид-2013” чуулганыг 17 аймагт зохион байгуулсан.