Монголын   баг   сумдын   үндэсний холбооны дээд байгууллага нь удирдах зөвлөл бөгөөд 17 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй.